โฮสเทลภูเขาไฟฟูจิคุณ


ห้องพักรวม Dormitory Room

6 หอพักเตียงสองชั้น
อาหารไม่มีอาหาร

ห้องพักรวม  Dormitory Room
ห้องน้ำรวมและฝักบัวอาบน้ำ Shared toilet and shower
ไม่มีมื้ออาหาร  No meal
ห้องครัวส่วนกลางมีอิสระในการใช้  The shared kitchen lobby is free to useห้องส่วนตัว Private Room

ห้องส่วนตัวสองถึงสามคนส่วนตัว
อาหารไม่มีอาหาร

ห้องส่วนตัว  Private Room
ห้องน้ำรวมและฝักบัวอาบน้ำ  Shared toilet and shower
ไม่มีมื้ออาหาร  No meal

ห้องครัวส่วนกลางมีอิสระในการใช้  The shared kitchen lobby is free to use